top of page

Group

Público·104 miembros

C , SQL Ve ASP.NET Ile Web Uygulamaları Geliştirme - Türkçe Eğitim Seti (182 Saat)


C#, SQL ve ASP.NET ile Web UygulamalarÄ GeliÅtirme - TÃrkÃe EÄitim Seti (182 Saat)
Bu eÄitim seti ile C#, SQL ve ASP.NET teknolojilerini kullanarak web uygulamalarÄ geliÅtirmeyi ÃÄreneceksiniz. Bu set, web programlama iÃin gerekli olan temel ve ileri seviye konularÄ kapsamlÄ bir Åekilde anlatmaktadÄr. Bu seti tamamladÄÄÄnÄzda, web uygulamalarÄ tasarlamak, veritabanÄ iÅlemleri yapmak, web servisleri kullanmak, gÃvenlik ve performans konularÄna hakim olmak gibi becerilere sahip olacaksÄnÄz.
C , SQL ve ASP.NET ile Web Uygulamaları Geliştirme - Türkçe Eğitim Seti (182 Saat)


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2tJJQj&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0QvS1uioNkITsVFsyde-JzEÄitim Setinin ÄÃeriÄi
Bu eÄitim seti 182 saatlik bir video ders iÃermektedir. Dersler Åu konularÄ kapsamaktadÄr:


  • C# programlama dili: DeÄiÅkenler, operatÃrler, karar yapÄlarÄ, dÃngÃler, diziler, koleksiyonlar, metotlar, sÄnÄflar, nesne yÃnelimli programlama, olaylar, hata yakalama, dosya iÅlemleri, LINQ gibi konular.  • SQL veritabanÄ: VeritabanÄ oluÅturma, tablo oluÅturma, sorgu yazma, veri ekleme, gÃncelleme, silme, filtreleme, sÄralama, gruplama, birleÅtirme gibi konular.  • ASP.NET web uygulamasÄ: Web uygulamasÄ oluÅturma, web sayfasÄ tasarlama, HTML ve CSS kullanma, sunucu kontrolleri kullanma, form iÅlemleri yapma, oturum yÃnetimi yapma gibi konular.  • ASP.NET MVC: MVC mimarisini anlama, model oluÅturma, controller oluÅturma, view oluÅturma, routing yapma gibi konular.  • ASP.NET Web API: Web API nedir, nasÄl oluÅturulur, nasÄl kullanÄlÄr gibi konular.  • GÃvenlik: Kimlik doÄrulama ve yetkilendirme yapma, Åifreleme ve hashleme yapma gibi konular.  • Performans: Ãnbellekleme yapma, sÄkÄÅtÄrma yapma gibi konular.EÄitim Setinin FaydalarÄ
Bu eÄitim setinin faydalarÄ ÅunlardÄr:


  • TÃrkÃe olarak anlatÄlan bu set sayesinde C#, SQL ve ASP.NET teknolojilerini kolayca ÃÄrenebilirsiniz.  • Setin sonunda verilen Ãrnek projeler ile ÃÄrendiklerinizi pekiÅtirebilir ve pratik yapabilirsiniz.  • Setin sonunda alacaÄÄnÄz sertifika ile web geliÅtirici olarak iÅ bulabilir veya kendi iÅinizi kurabilirsiniz.EÄitim Setine NasÄl UlaÅabilirsiniz?
Bu eÄitim setine ulaÅmak iÃin buraya tÄklayabilirsiniz. Bu linkten setin tanÄtÄm videosunu izleyebilir ve satÄn alabilirsiniz. Setin fiyatÄ 99 TL'dir. Seti satÄn aldÄÄÄnÄzda ÃmÃr boyu eriÅim hakkÄna sahip olursunuz. AyrÄca set


Setin Hedef Kitlesi
Bu eÄitim seti web programlama ÃÄrenmek isteyen herkese uygundur. Seti takip edebilmek iÃin temel bilgisayar kullanÄmÄ ve programlama mantÄÄÄ bilmeniz yeterlidir. C#, SQL ve ASP.NET teknolojilerine sÄfÄrdan baÅlayarak ileri seviyeye kadar ÃÄrenebilirsiniz.


Setin ÃÄretmeni
Bu eÄitim setinin ÃÄretmeni Andrey Mukhin'dir. Andrey Mukhin, 10 yÄlÄ aÅkÄn bir sÃredir web geliÅtirici olarak ÃalÄÅmaktadÄr. C#, SQL ve ASP.NET teknolojilerinde uzmanlaÅmÄÅtÄr. AyrÄca Java, Python, PHP gibi dilleri de bilmektedir. Andrey Mukhin, web programlama konusunda birÃok eÄitim seti hazÄrlamÄÅ ve binlerce ÃÄrenciye ulaÅmÄÅtÄr.


Setin DeÄerlendirmesi
Bu eÄitim seti, ÃÄrenciler tarafÄndan Ãok beÄenilmiÅ ve yÃksek puanlar almÄÅtÄr. Setin ortalama puanÄ 4.8/5'tir. ÃÄrenciler setin anlaÅÄlÄr, kapsamlÄ, gÃncel ve kaliteli olduÄunu belirtmiÅlerdir. AyrÄca ÃÄretmenin sorulara hÄzlÄ ve net bir Åekilde cevap verdiÄini ve destek saÄladÄÄÄnÄ ifade etmiÅlerdir. 04f6b60f66


Acerca de

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page